R-MOBIEL
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Algemene voorwaarden (versie 01.04.2017)
 
Bij het betreden van R-Mobiel wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt dat R-Mobiel beschikt over algemene verkoopvoorwaarden.
De algemene verkoopvoorwaarden van R-Mobiel liggen ter inzage, zijn ter plekke

opvraagbaar, worden op verzoek van de klant kosteloos toegezonden én zijn tevens te raadplegen op www.rmobiel.nl
Steeds is van toepassing de versie van de algemene verkoopvoorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst.


Begrippen
R-Mobiel is gecreëerd met als doel het repareren van kapotte smartphones en tablets.
In deze algemene voorwaarden wordt onder R-Mobiel mede begrepen alle in haar dienst zijnde werknemers.
In deze algemene voorwaarden wordt onder Klant verstaan: een natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van de R-Mobiel.
In deze algemene voorwaarden wordt onder Diensten verstaan: de door R-Mobiel uitgevoerde werkzaamheden, zoals maar niet uitsluitend het repareren van Producten en het afhalen of bezorgen van deze Producten.
In deze algemene voorwaarden wordt onder Producten verstaan: door Klanten ter reparatie afgegeven apparatuur zoals maar niet uitsluitend smartphones en tablets.
In deze algemene voorwaarden wordt onder Originele onderdelen verstaan: zowel nieuwe originele onderdelen als onderdelen gehaald uit originele apparatuur.In deze algemene voorwaarden wordt onder Website verstaan: www.rmobiel.nl
 
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Klanten van R-Mobiel
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met R-Mobiel overeen zijn gekomen.

Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte of aanbod van R-Mobiel door de Klant wordt geaccepteerd.
Indien er door omstandigheden onbekend ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst meerwerk verricht dient te worden, is R-Mobiel gerechtigd deze kosten aan de Klant in rekening te brengen. De klant kan indien deze bezwaar heeft, de nog niet uitgevoerde werkzaamheden annuleren. Klant is gehouden de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden van R-Mobiel aan hun Product te vergoeden.
Indien een Klant de Opdracht wenst te annuleren, kan dit alleen voor het deel van de werkzaamheden die nog niet zijn verricht.
 
Uitvoering van Diensten
Klanten met een afspraak gaan voor op Klanten zonder afspraak.
Bij afgifte van het Product vraagt R-Mobiel om de toegangscode om bepaalde functies te testen. Indien een klant deze toegangscode geeft, geeft hij daarmee toestemming om R-Mobiel gebruik te laten maken van deze code om functies te testen.
R-Mobiel heeft het recht het Product terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan R-Mobiel.
R-Mobiel probeert voor haar reparaties gebruik van te maken van Originele onderdelen, lukt dit niet dan wordt er gebruik gemaakt van onderdelen van de hoogst haalbare kwaliteit.
R-Mobiel heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Diensten.
R-Mobiel probeert reparaties binnen een uur uit te voeren.
Indien het Product niet binnen een week wordt opgehaald wordt de Klant hier op geattendeerd. Als het Product na zes (6) weken nog niet is opgehaald gaat het eigendom over op R-Mobiel
 
Garantie, kosten en betaling
Na reparatie door R-Mobiel heeft de klant drie (3) maanden garantie op het gerepareerde Product en de bij reparatie gemonteerde onderdelen. Deze garantie geldt niet voor valschade of waterschade.
Hoewel R-Mobiel gebruik maakt van Originele onderdelen, kan R-mobiel niet garanderen dat de fabrieksgarantie op het Product geldig blijft.
Indien het niet lukt om het Product te repareren hoeft de Klant hier niet voor te betalen. In het geval van waterschade worden er wel onderzoekskosten in rekening gebracht.
 
Aansprakelijk
R-Mobiel heeft slechts een inspanningsverplichting ten opzichte van de Klant. R-Mobiel kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het gewenste resultaat.
Indien R-Mobiel toch aansprakelijk wordt gehouden, zal R-Mobiel uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze Diensten en deze is beperkt tot maximaal de factuurwaarde voor de reparatie van het Product.
Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van R-mobiel vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij R-Mobiel binnen een termijn van veertien (14) dagen, nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
R-mobiel is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data.
R-mobiel is niet aansprakelijk voor schade aan Producten ontstaan door een overmachtssituatie waaronder maar niet uitsluitend wordt verstaan inbraak, lekkage, brand en overstroming.
R-mobiel zal zich adequaat verzekeren en verzekerd houden tegen de in artikel genoemde schade. R-Mobiel zal de van de verzekering ontvangen schadevergoeding pro rato ter vergoeding uitkeren aan de Klant.
In geval van totaal verlies van een Product wordt de dagwaarde van dit Product gehanteerd er wordt op dezelfde wijze als in artikel vergoed tot een maximum van 250 Euro. In geen geval is R-Mobiel gehouden het Product in zijn geheel te vervangen.

Identiteit
R-mobiel is in de KvK geregistreerd onder nummer………… R-Mobiel draagt het volgende BTW-identificatienummer …………. Verder is R-Mobiel statutair gevestigd aan de Zijdelwaardplein 52 , (1422 AN) te Uithoorn, hetgeen eveneens het bezoekadres van R-mobiel is.
R-Mobiel is per e-mail te bereiken via info@rmobiel.nl
 
Prijzen
3.1 De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief btw maar exclusief
De verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes.
Producten die niet individueel zijn geprijsd, worden geacht geëtaleerd te zijn bij de prijskaarten van het betreffende product.
Van prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan de consument geen nakoming eisen.

R-Mobiel Prijs belofte
Elke dag vergelijkt R-Mobiel de prijzen met de grootste concurrenten. Mochten zij goedkoper zijn, dan passen we waar nodig de prijzen direct aan in al onze winkels en in de webshop. a. De klant meldt het prijsverschil binnen 14 dagen na datum van zijn aankoop.

Reservering
Indien een product door R-Mobiel niet uit voorraad leverbaar is, is het aan R-Mobiel om te bepalen of het voor producten mogelijk is een schriftelijke reservering voor het betreffende product te laten maken. Bij reservering dient een aanbetaling van minimaal 50% van de aankoopprijs van het/de product(en) te worden gedaan. De reservering heeft tot gevolg dat R-Mobiel bij binnenkomst van het betreffende product, de klant daarvan (schriftelijk of telefonisch) op de hoogte stelt. Bij acties kan geen reservering worden gedaan, als de actievoorraad is uitverkocht.
R-Mobiel houdt na bovengenoemde kennisgeving het product voor een redelijke termijn beschikbaar voor de klant.
Wanneer de klant na 14 dagen na het plaatsen van zijn reservering/bestelling annuleert of de klant na kennisgeving zijn product niet na een redelijke termijn komt afhalen (1 maand), dan is R-Mobiel gerechtigd om 50% van het totaalbedrag van de gemaakte reservering/bestelling in te houden/in rekening te brengen om de door R-Mobiel gemaakte kosten te vergoeden.
Retour, ruilen
De klant kan bij R-Mobiel aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden.

Retournering van een bij R-Mobiel gekocht product tegen restitutie van de koopprijs is mogelijk binnen veertien dagen na aankoop. R-Mobiel is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs te honoreren, indien de klant binnen veertien dagen na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet:
De klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen.
Het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn
verpakt.
Het product is ongebruikt.
Uitgesloten van retour en omruiling zijn:
-Prepaid.
-notebooks, tablets, smartphones en overige datadragende producten.
-Batterij

Indien R-Mobiel uit coulanceoverwegingen producten alsnog retour neemt, afhankelijk in hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet, kan Media Markt het product retour nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag

Garantie algemeen
R-Mobiel houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor garantie.
De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering. De kassabon dient als garantiebewijs.
R-Mobiel is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en wanneer consumentenelektronica voor professionele doeleinden is gebruikt en/of gebreken zijn ontstaan door demontage.

Garanties op reparaties
Op de tegen betaling uitgevoerde reparaties verleent R-Mobiel drie maanden garantie, tenzij op de reparatiebon of anders wordt verteld door de medewerkers van R-Mobiel .

Veilig stellen van data en programma’s bij/na reparaties
Bij de uitvoering van reparaties kunnen opgeslagen gegevens of programma’s verloren gaan. R-Mobiel is niet gehouden tot, noch aansprakelijk voor, het veiligstellen van aanwezige gegevens en/of programma’s. De klant dient zelf, voor aanvang van de reparatiewerkzaamheden, te zorgen dat dergelijke bestanden op zorgvuldige wijze zijn veiliggesteld. Ook voor het opnieuw invoeren van deze bestanden na de reparatie, is de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

Betaling van reparaties
Gerepareerde producten waarvan de kosten door de klant moeten worden betaald, worden uitsluitend na betaling van het totaalbedrag afgegeven.

Afhalen van reparaties
Reparaties kunnen alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van R-Mobiel worden afgegeven.
R-Mobiel is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele afgiftebewijs van R-Mobiel de producten afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar is.
Bij verlies van het originele afgiftebewijs zal R-Mobiel de al dan niet gerepareerde producten uitsluitend afgeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op naam van de

Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens
R-Mobiel gaat zorgvuldig om met de door de klant verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van haar Privacy Statement en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen.
De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht om wijziging of verwijdering van de geregistreerde gegevens te eisen voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant. R-Mobiel heeft de verplichting gehoor te geven aan deze verzoeken.

Vrijwaring en aansprakelijkheid
Indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immateriële schade, letselschade, en schade wegens verlies van gegevens, zijn van vergoeding uitgesloten, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen.
R-Mobiel is nooit verdergaand aansprakelijk dan het bedrag van de koopsom van het product exclusief btw, waardoor schade is veroorzaakt, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid van deze beperking de schade steeds wordt beperkt tot het bedrag dat ter zake door de R-Mobiel
Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet binnen redelijke termijn na ontdekking, is gemeld.

R-Mobiel is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van niet normaal gebruik en verstaat dit als schade ontstaan door onheil van buitenaf.
De klant is verplicht om R-Mobiel in het geval van schadeclaims in staat te stellen een onderzoek in te stellen en daarbij zo nodig externe deskundigen in te schakelen. De klant is verplicht om al het mogelijke te doen teneinde de schade zo beperkt mogelijk te houden.

Klachten
Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk of per mail;Klacht@rmobiel.nl en gemotiveerd bij R-Mobiel te worden ingediend.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen R-Mobiel en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing. 
Copyright 2017 – R-Mobiell